زمین 500 تا 1000 متر کد(16)

زمین 500 تا 1000 متر کد(16)

کاربری مسکونی..

سند تک برگ مشاع

زمین بالای 1000 متر کد (9)

زمین بالای 1000 متر کد (9)

زمین بالای  1000متر کد (8)

زمین بالای 1000متر کد (8)

زمین شش دانگ سند تک برگ

زمین 500 تا 1000 متر کد (15)

زمین 500 تا 1000 متر کد (15)

زمین دو بر

سند تک برگ مشاع

نزدیک تله کابین

زمین 500 تا 1000متر کد(14)

زمین 500 تا 1000متر کد(14)

زمین ساحلی..

دارای سند منگوله دار

زمین 500 تا 1000متر کد(13)

زمین 500 تا 1000متر کد(13)

سند شش دانگ تک برگ

ویوی کوه و دریا

کاربری مسکونی

زمین 500 تا 1000متر کد (12)

زمین 500 تا 1000متر کد (12)

مسکونی..با ویوی کوه و دریا

طبیعت زیبای جواهرده

طبیعت زیبای جواهرده

مورخ  1400/03/26

زمین تا 500متر  کد (9)

زمین تا 500متر کد (9)

دارای کاربری مسکونی

زمین 500 تا 1000متر   کد (11)

زمین 500 تا 1000متر کد (11)

سند شش دانگ ..

تک برگ

زمین تا 500متر کد (8)

زمین تا 500متر کد (8)

سند شش دانگ..

تک برگ

زمین بالای 1000 متر کد (7)

زمین بالای 1000 متر کد (7)

زمین 2884متر مربع.. سند شش دانگ

زمین بالای 1000متر کد (6)

زمین بالای 1000متر کد (6)

زمین 1300متر مربع.. سند شش دانگ

کلبه قدیمی

کلبه قدیمی

ارتفاعات چابکسر....جنگ سرا

جهت دیدن و نوستالژی

چابکسر خشکاسرا

چابکسر خشکاسرا

ارتفاعات چابکسر....خشکاسرا...سل

جهت دیدن و لذت بردن

زمین500 تا 1000 متر کد(10) ((فروخته شد))

زمین500 تا 1000 متر کد(10) ((فروخته شد))

زمین سند 6 دانگ مسکونی دور محصور

زمین بالای 1000مترکد(5)

زمین بالای 1000مترکد(5)

زمین کوهپایه با شیب و ویوی کاملا باز و آزاد

زمین بالای 1000مترکد(4)((فروخته شد))

زمین بالای 1000مترکد(4)((فروخته شد))

زمین تجاری مسکونی بر 15 متری جاده اصلی چابکسر به رامسر

زمین بالای 1000مترکد(2)((فروخته شد))

زمین بالای 1000مترکد(2)((فروخته شد))

زمین ساحلی...بر اول ساحل..دو نبش

زمین تا 500 مترکد(5)

زمین تا 500 مترکد(5)

زمین سند 6 دانگ دونبش دور دیوار

زمین تا 500 متر کد(7)

زمین تا 500 متر کد(7)

زمین تا 500 متر کد(6)((فروخته شد))

زمین تا 500 متر کد(6)((فروخته شد))

زمین قطعه کوچیک دارای پروانه ساخت قیمت مناسب

زمین تا 500 مترکد(5)((فروخه شد))

زمین تا 500 مترکد(5)((فروخه شد))

زمین تا 500 مترکد(4)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(4)((فروخته شد))

زمین بالای1000 مترکد(1)

زمین بالای1000 مترکد(1)

زمین تا 500 مترکد(3)

زمین تا 500 مترکد(3)

زمین سند دار با ویوی 180 درجه به دریا بدون مزاحم

زمین تا 500 مترکد(2)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(2)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین تا 500 مترکد(1)((فروخته شد))

زمین مستطیل دارای پروانه ساختمان و سند 6 دانگ در سرولات با ویوی خوب

RSS